Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktSzukajMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Aktualności
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Kadra pedagogiczna
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Pielęgniarka
 Stomatolog
 Integracja sensoryczna
 Biblioteka
 Świetlica
 Oddziały
 przedszkolne

 Zajęcia pozalekcyjne
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Polityka ochrony
 dziecka

 Procedury
 Regulaminy
 Stypendia motywacyjne
 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VIII

 Bezpłatne podręczniki
 Wykaz podręczników
 na rok 2020/21

 Wykaz podręczników
 na rok 2019/20

 Obiekty sportowe
 Terminarz 2019/20
W szkole
 Samorząd Uczniowski
 Szkolny Klub
 Wolontariatu

 Podpatrzone w szkole
 Konkursy i olimpiady
 Sport
mLegitymacja
 Informacje ogólne
 Instrukcja instalacji
 mLegitymacji

Mobilna klasa 0-3
 Informacje ogólne
 Oddział przedszkolny
 Mobilna świetlica
 Klasy 1 - 3
Mobilna klasa 4-8
 Informacje ogólne
 Język polski
 Język angielski
 Język niemiecki
 Język hiszpański
 Matematyka
 Historia
 Fizyka
 Biologia
 Przyroda
 Geografia
 Plastyka
 Wiedza
 o społeczeństwie

 Etyka
 Edukacja prozdrowotna
 i w-f

 Doradztwo zawodowe
 Pomoc psychologiczno
 - pedagogiczna
Lekcje online
 Regulamin lekcji
 online

 Plan lekcji
 online od 04.05

Mobilna klasa -
 egzamin ośmioklasisty
 Informacje ogólne
 Informatory egzam.
 i podstawa programowa

 Arkusze egzaminacyjne
 Harmonogram
 egzaminu ósmoklasisty

 Wytyczne do
 egzaminu ósmoklasisty

 Wytyczne CKE - plakat
Mobilna klasa -
 warunki oceniania
 Wewnątrzszkolne
 ocenianie zdalne

 Konsultacje
 merytoryczne
 na odległość

 Szczegółowe warunki
 weryfikowania wiedzy,
 informowania o
 postępach oraz
 otrzymanych ocenach

 Szczegółowe warunki
 oceniania wynikające
 ze specyfiki nauczania
 na odległość

 Chemia, biologia,
 przyroda, geografia

 Edukacja
 wczesnoszkolna

 Język angielski
 Matematyka
 Muzyka, plastyka,
 technika

 Język niemiecki,
 hiszpański

 Religia kl. 1-3
 Wychowanie fizyczne
 Religia
Druki do pobrania
 Karta kolonii
 Podanie o duplikat
 legitymacji

 Karta zgłoszenia
 dziecka do świetlicy

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Ogłoszenia
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
Obiady
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
Programy w oddz.
  przedszkolnych
 SUS
STANDARDY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PROGRAMIE SUS


 1. NASZA SZKOŁA MA PATRONA
 2. BIBLIOTEKA SZKOLNA ANIMATOREM ŻYCIA KULTURALNEGO
  W SZKOLE
 3. UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY SĄ: KULTURALNI, ŻYCZLIWI
  I TOLERANCYJNI

Rzecznik SUS
p. Małgorzata Jaworska


Centrum Edukacji Obywatelskiej, we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności utworzyło Klub “Szkół Uczących Się (Klub SUS)” – ogólnopolską sieć szkół, które zamierzają wspólnie określić , co to znaczy “dobra szkoła” i wspierać się wzajemnie w podnoszeniu jakości swojej pracy.

Podstawą działania szkół należących do klubu SUS są:
 • współpraca w zespołach nauczycielskich;
 • określenie celów edukacyjnych i wychowawczych w sposób pozwalający na kontrolę stopnia ich realizacji;
 • rzetelne monitorowanie efektów swojej pracy;
 • refleksja nad stosowaną praktyką dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną;
 • tworzenie społeczności szkolnej opartej na współpracy nauczycieli, rodziców i uczniów;
 • współpraca pomiędzy uczestnikami Klubu oraz otwarta dyskusja nad napotkanymi problemami.
Mamy nadzieję, że dzięki temu uczestnictwu Nasza Szkoła będzie mogła w większym stopniu sprostać edukacyjnym potrzebom uczniów, służyć rozwojowi społeczności lokalnych i podjąć wyzwania współczesnego świata.

Program “Szkoła Ucząca Się” ma pomóc w wypracowaniu i promocji potrzebnych nauczycielom wzorców udoskonalania pracy. W modelu proponowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej
to grono pedagogiczne określa najważniejsze, stojące przed nim zadania, wskazuje mocne i słabe strony swojej pracy oraz zastanawia się, jakie działania należy podjąć, aby szkoła stała się lepsza.
Do udziału w dyskusji i realizacji pomysłów, nauczyciele włączają rodziców i o ile to możliwe – uczniów.

W momencie przystąpienia do programu szkoła staje się członkiem Klubu Szkół Uczących Się.
W ramach Klubu SUS nauczyciele naszej szkoły uczestniczą w warsztatach szkoleniowych i podejmują działania na rzecz poprawy jakości pracy szkoły zgodnie z wybranymi przez siebie standardami. Działania te obejmują: spotkania rady pedagogicznej związane z realizacją programu SUS, przeprowadzenie badania jakości pracy szkoły, wybór standardów własnej pracy, powołanie grup zadaniowych, opracowanie sposobów realizacji standardów oraz jej monitorowanie. Współpracujemy też w wymienionych działaniach z nauczycielami z innych szkół.

Po przeprowadzeniu opisowych działań szkoła może podjąć decyzję o zaproszeniu do siebie przedstawionego wcześniej panelu. Tytuł “Szkoły Uczącej Się” jest przyznawany na okres trzech lat przez Radę Ekspertów Programu SUS na podstawie opinii i rekomendacji uczestników tego spotkania.

BIP
Facebook
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 1
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Zgłoszenie - klasa 1
 obwód

 Wniosek - klasa 1
 Adaptacja
 Dojrzałość szkolna
 Wyprawka
 Klauzula informacyjna
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 0
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Wniosek oddziały
 przedszkolne 0

 Oświadczenia rodziców
 Oświadczenie
 o zamieszkaniu

 Informacje dla rodziców
 Wyprawka
 Klauzula informacyjna
Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Krajowy certyfikt
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SzPZ
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa
 prezentacja

 Działania szkoły
 prezentacja

 Wyniki autoewaluacji
 prezentacja

Nasze kluby
 Klub Szachowy Hetman
Cheerleaderki
Wagarowicz
 Luty, marzec 2020
 Grudzień 2019
 Marzec, kwiecień 2019
 Archiwum
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe
7284668 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: